Polityka prywatności Audio Complex

DEFINICJE RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm)o podatku od towarów i usług

Administrator danych osobowych - spółka cywilna działająca pod firmą Firma Handlowo Usługowa Audio Complex Andrzej Szymczyński, Jacek Kwiatkowski z siedzibą w Poznaniu ( 60-451) ulica Dąbrowskiego 483.

Dane kontaktowe
mail: sklep@audiocomplex.pl
listownie: 60-451 Poznań, ulica Dąbrowskiego 483
formularz kontaktowy: dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.audiocomplex.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
DANE ŹRÓDŁO POCHODZENIA

Administrator przetwarza dane osobowe, otrzymane od właściciela danych w związku z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez kontakt np. w związku z zawarciem umowy, korespondencję, wniesienie o wystawienie faktury VAT, złożeniem reklamacji, odstąpieniem od umowy, zaprenumerowaniem newslettera, założeniem konta internetowego, zapłatą za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej (dane o numerze konta, z którego została dokonana płatność), dane dotyczące rachunku bankowego wskazanego do dokonania zwrotu należności w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.

Administrator może zbierać dane behawioralne odnoszące się do zachowań takich jak: dokonywane transakcji, składane reklamacje, historia korespondencji i kontaktów, aktywność na stronie internetowej i w sklepie internetowym, profilach administratora w serwisach społecznościowych, kontach administratora na stronach osób trzecich, takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o administratorze i oferowanych przez administratora produktach i usługach. Dane mogą być łączone z innymi danymi posiadanymi przez administratora oraz być przetwarzane przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

W celu dochodzenia roszczeń administratora może zbierać dane osobowe numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.
Podanie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

Podanie przez użytkownika danych osobowych może być niezbędne do:
• zawarcia lub realizacji umowy z administratorem; np. w przypadku dokonywania zakupu w sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
• wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
• otrzymywania przez newslettera;
• rozpatrzenia przez administratora spraw dotyczących obsługi klienta, reklamacji, wsparcia w trakcie i posprzedażowego;
• odstąpienia od umowy i wykonania przez administratora obowiązków wynikających z tego tytułu.

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach, innych dokumentach lub ich wzorach, dostępnych na stronie internetowej naszego sklepu, np. reklamacji, odstąpienia od umowy.

CEL ZBIERANIA, PODSTAWA PRAWNA, CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe są zbierane i przetwarzamy w niniejszych celach:
• podjęcia na żądanie użytkownika działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
• zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu; wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
• obowiązki z tytułu rękojmi za wady, przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
• obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy, przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
• obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
• przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych, przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
• ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych, przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
• zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
• wsparcia obsługi klienta, przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
• w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych, przez okres trwania umowy;
• ochrony przed próbami oszustwa, przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
• zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia, przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

Administrator może przetwarzać dane także na podstawie:
udzielonej przez użytkownika zgody w celach w niej określonych:
• do czasu wycofania zgody,
• po wycofaniu zgody:
• do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 c) RODO).

W ramach przetwarzania danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane naszym pracownikom i współpracownikom (w związku z realizacją zamówienia);
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia);
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, nie związanym z wykonaniem zawartej umowy.

PROFILOWANIE
Dane użytkownika nie podlegają profilowaniu

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
• w formie pisemnej na adres: FHU Audio Complex A.Szymczyński, J.Kwiatkowski, ulica Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań
• drogą e-mailową na adres: sklep@audiocomplex.pl
• formularz kontaktowy.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
• z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
• jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
• jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Administrator może używać plików cookies, gdy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego administratora i innych stronach administratora.
Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką komputera użytkownika - użytkownik jest anonimowy.
Administrator może przetwarzać dane użytkownika zawarte w plikach cookies w następujących celach:
• identyfikacji osoby zalogowanej w sklepie internetowym i pokazywania, że użytkownik jest zalogowany,
• zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez użytkownika,
• obsługi konta użytkownika w sklepie internetowym,
• dostosowania zawartości stron administratora do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.
Każdy użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek).
Wyłączenie przez użytkownika opcji akceptowania plików cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego i niektórych usług administratora.
Administrator nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem:
• adres e-mail: sklep@audiocomplex.pl
• formularz kontaktowy
• adres korespondencyjny: FHU Audio Complex A.Szymczyński, Kwiatkowski, ul. Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Adresat: Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e-mail: sklep@audiocomplex.pl, tel.504 483 483.

Ja………………………………………………..( imię i nazwisko konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

data zawarcia umowy……………………
data odbioru towaru …………………….

Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………
Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………….


data…………………………. podpis
( tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

Produkt został dodany do ulubionych

Informujemy, że korzystając z serwisu www.audiocomplex.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, zmień ustawienia w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej Polityce Prywatności zawarte są informacje na temat przetwarzanych przez nas danych.